Celebrity birthday

Happy Birthday Leonard Nimoy!!!